Kuvia

Ciri 2v 2pv -> FI MVA

Ciri 2v 2pv -> FI MVA

Ciri 1,5v

Ciri 1,5v

Ciri 8kk

Ciri 8kk